Διαγωνισμός

προμήθεια : Μελάνια & καταγραφικό χαρτί

Τίτλος - Περιγραφή:
προμήθεια : Μελάνια & καταγραφικό χαρτί
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
02/08/2022 18:35
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
02/08/2022 18:35
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
04/08/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
Προϋπολογισμός:
€ 1.600,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2804
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1731, 1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
16787/21-07-2022, 16992/25-07-2022, 17226/27-07-2022
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
17687, 17690/02-08-2022, ΑΔΑ: Ψ6ΗΛ4690Β5-268, ποσού 700,00 € ΑΔΑ: Ψ5ΥΖ4690Β5-Ο01 ποσού 900,00
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
17724/02-08-2022
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Διατίθεται ως συνημμένη η διαγωνιστική διαδικασία

 

Υποχρεωτικό μόνο για τους μειοδότες

·      Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας

 

Κωδικοί CPV

  • (30192110-5): Μελάνια
  • (33192000-2): Ιατρικές προμήθειες

Υπό Προμήθεια Είδη